Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลดำเนินงานกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
ว่าที่ร้อยตรีชนก ศรีสุนทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ โทรศัพท์ 035-611901 / 086-4071921
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางศศิพัชร นุตเจริญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ โทรศัพท์ 035-611901
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวปภัคค์พร ลดามณีกรนิตย์
หัวหน้าสำนักปลัด โทรศัพท์ 035-611901
Responsive image
Responsive image
-ว่าง-
นิติกรชำนาญการ
Responsive image
นางสาวธนิดา ปิ่นแก้ว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวสุวรรณา การสมพิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นายปฐมพงศ์ รินทร์นศรี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
Responsive image
นางสิริลักษณ์ เฉลิมคราม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางบุศรา เพ็งหล่ำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
Responsive image
นางฐิตารีย์ จันทร์ภิรมย์
นักประชาสัมพันธ์
Responsive image
นางสาวจารุวรรณ พิบูลย์แพทย์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
เลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3561-1901  โทรสาร : 0-3561-1902 อีเมล์ : admin@ban-it.go.th


www.ban-it.go.th