Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐประกอบด้วยคณะผู้บริหารและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะผู้บริหาร
     ทำหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ จำนวน ๑ คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ จำนวน ๒ คน และเลขานุการคณะผู้บริหารหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ คน
     
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน จำนวน ๓๐ คน อยู่ในตำแหน่ง คราวละ ๔ ปี มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน โดยได้รับเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   
สำนักงานปลัดรับผิดชอบ
     ๑ งานบริหารทั่วไป
          - งานสารบรรณ
          - งานบริหารงานบุคคล
          - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
          - งานตรวจสอบภายใน
          - งานงบประมาณ
     ๒ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
          - งานนโยบายและแผน
          - งานวิชาการ
          - งานข้อมูลปละประชาสัมพันธ์
     ๓ งานกฎหมายและคดี
          - ฝ่ายกฎหมายและคดี
          - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
          - งานข้อบัญญัติและระเบียบ
     ๔ งานกิจการสภา อบต.
          - งานระเบียบข้อบังคับประชุม
          - งานการประชุม
          - งานอำนวยการและประสานงาน
     ๕ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
          - งานจัดหางาน
          - งานคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
     ๖ งานสังคมสงเคราะห์
          - งานสงเคราะห์คนชรา/ผู้สูงอายุ
          - งานสงเคราะห์คนพิการ
          - งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
     ๗ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
          - งานส่งเสริมและฝึกอาชีพ
          - งานอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน
     ๘ ส่งเสริมการเกษตร
          - งานวิชาการเกษตร
          - งานเทคโนโลยี
          - งานส่งเสริมการเกษตร
     ๙ ส่งเสริมปศุสัตว์
          - งานข้อมูลปศุสัตว์
          - งานบำบัดน้ำเสีย
          - งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด
   
กองคลังรับผิดชอบ
     ๑ งานการเงิน
          - งานรับเงินเบิกจ่าย
          - งานจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงิน
          - งานเก็บรักษาเงิน
     ๒ งานบัญชี
          - งานการบัญชี 
          - งานทะเบียนการควบคุมเบิกจ่ายเงิน
          - งานงบการเงินและงบทดลอง
          - งานแสดงฐานะทางการเงิน
     ๓ งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
          - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
          - งานพัฒนารายได้
          - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
          - งานควบคุมและเร่งรัดรายได้
     ๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
          - งานทะเบียนและทรัพย์สิน
          - งานพัสดุ
          - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
   
กองช่างรับผิดชอบ
     ๑ งานก่อสร้าง
          - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
          - งานก่อสร้างสะพาน
          - งานข้อมูลก่อสร้าง
     ๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
          - งานประเมินราคา
          - งานออกแบบและบริการข้อมูล
          - งานควบคุมอาคารก่อสร้างอาคาร
     ๓ งานประสานสาธารณูปโภค
          - งานประสานกิจการประปา
          - งานไฟฟ้าสาธารณะ
          - งานระบายน้ำ
     ๔ งานผังเมือง
          - งานสำรวจและแผนที่
          - งานวงผังพัฒนาเมือง
          - งานควบคุมทางผังเมือง
    
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรับผิดชอบ
     ๑ งานบริหารหารศึกษา
          - หัวหน้าส่วนการศึกษา
          - แผนและวิชาการ
          - การศึกษาปฐมวัย
          - การศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          - ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
          - กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
          - การศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ
          - บริหารทั่วไป 
    
ส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบ
     ๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          - งานอำนวยการ
          - งานป้องกัน
          - งานช่วยเหลือฟื้นฟู
          - งานกู้ภัย
     
ส่วนสาธารณสุขรับผิดชอบ
     ๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
          - งานสุขาภิบาลทั่วไป
          - งานสุขาภิบาลโรงงาน
          - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
          - งานชีวอนามัย
     ๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
          - งานอนามัยชุมชน
          - งานสาธารณสุขมูลฐาน
          - งานสุขศึกษา
          - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ

ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
เลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3567-2945  โทรสาร : 0-3567-2944 อีเมล์ : admin@ban-it.go.th


www.ban-it.go.th