Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลดำเนินงานกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 6 ด้าน  ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจ
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
 2.3 เป้าประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
 2. เพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ การทำการเกษตรกรรม สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพียงพอกับการครองชีพ
 3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านสาธารณสุข ด้านการสังคมสงเคราะห์ ด้านการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 4. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี
 5. เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ให้คงอยู่ตลอดไป
 6. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ มีการบริหารจัดการที่ดีสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์อำเภอ
 2.4 ตัวชี้วัด
 1. โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
 2. ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพียงพอกับการครองชีพ
 3. ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับบริการด้านสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง
 4. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขทั่วถึงทั้ง 15 หมู่บ้าน
 5. จำนวนเด็กนักเรียนได้รับการศึกษาตามวัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
 6.  ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ให้คงอยู่กับพื้นที่สืบไป
 7. มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีต้นไม้สีเขียวเพิ่มขึ้นในพื้นที่
 8. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
 9. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
 2.5 ค่าเป้าหมาย
 1. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐานปลอดภัย
 2. ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับการครองชีพ
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 4. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีสุขภาพแข็งแรง
 5. การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานและเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง
 6. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น
 7. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์
 8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น
 2.6 กลยุทธ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ
 แนวทางที่ 2  พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบประปา
 แนวทางที่ 3 ขยายเขตบริการไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
 แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบจราจร
 แนวทางที่ 5  ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลอง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 แนวทางที่ 1 พัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้ประชาชน
 แนวทางที่ 2  ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 แนวทางที่ 1   ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
 แนวทางที่ 2  พัฒนาการศึกษา
 แนวทางที่ 3  พัฒนาด้านสาธารณสุข
 แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 แนวทางที่ 5  พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
 แนวทางที่ 6  รักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แนวทางที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 แนวทางที่ 2 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แนวทางที่ 1 ป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แนวทางที่ 2 การจัดการขยะในชุมชน
 แนวทางที่ 3 การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีในองค์กร
 แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา
 แนวทางที่ 3 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
 แนวทางที่ 4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี


          
         
       


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
เลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3561-1901  โทรสาร : 0-3561-1902 อีเมล์ : admin@ban-it.go.th


www.ban-it.go.th