Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา มีดังนี้
          ๒.๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
          ๒.๑.๒ พัฒนาระบบจราจร
          ๒.๑.๓ ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
          ๒.๑.๔ ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปา
          ๒.๑.๕ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและใช้ในการเกษตร
   
๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา มีดังนี้
          ๒.๒.๑ แก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
          ๒.๒.๒ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
          ๒.๒.๓ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ในพื้นที่
          ๒.๒.๔ ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
          ๒.๒.๕ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
   
๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา มีดังนี้
          ๒.๓.๑ ส่งเสริมด้านการสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
          ๒.๓.๒ จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
          ๒.๓.๓ ส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
          ๒.๓.๔ ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
          ๒.๓.๕ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนป้องกันควบคุมโรคระบาด
          ๒.๓.๖ ส่งเสริมการพัฒนางานสาธารณสุข
          ๒.๓.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับต่างๆ
          ๒.๓.๘ การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
          ๒.๓.๙ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          ๒.๓.๑๐ เสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชน
 
๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
     ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา มีดังนี้
          ๒.๔.๑ ส่งเสริมงานศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
          ๒.๔.๒ ส่งเสริมการจัดงานในโครงการรัฐพิธี งานเฉลิมพระเกียรติ งานประเพณีที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ ฯลฯ 
 
๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา มีดังนี้
          ๒.๕.๑ สร้างจิตสำนึกและมีความตระหนักในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ๒.๕.๒ จัดทำผังเมืองรวม
          ๓.๕.๓ บำบัดและกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
 
๒.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเมืองการปกครอง 
     ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา มีดังนี้
          ๒.๖.๑ การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
          ๒.๖.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมงานของ อบต.
          ๒.๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล ให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม
          ๒.๖.๔ ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้นำชุมชนกลุ่มผู้แทนองค์กรเอกชนกลุ่มสตรีแม่บ้านประชาชน
          ๒.๖.๕ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือใช้ สถานที่ปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน
          ๒.๖.๖ พัฒนาระบบสารสนเทศ
          ๒.๖.๗ พัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ของอบต.


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
เลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3567-2945  โทรสาร : 0-3567-2944 อีเมล์ : admin@ban-it.go.th


www.ban-it.go.th