Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลดำเนินงานกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

ข้อมูลถนนและสะพาน
     ถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เป็นถนนภายในหมู่บ้านสายสั้น ๆ อำนวยความสะดวกภายในหมู่บ้าน
     
การคมนาคมขนส่ง   
     การคมนาคมขนส่งภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐเป็นการจราจรทางบกประชาชน ส่วนใหญ่นิยมการเดินทางและการขนส่งทางรถยนต์โดยมีรถยนต์โดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง เช่น อ่างทอง-กรุงเทพฯ อ่างทอง-อยุธยา อ่างทอง-สระบุรี อ่างทอง-สิงห์บุรี อ่างทอง-ลพบุรี เป็นต้นส่วนการคมนาคมภายในจากหมู่บ้านและตำบลเข้าไปในเขตอำเภอเมืองอ่างทองใช้รถยนต์ประจำทางที่ผ่านพื้นที่หลายตำบล/อำเภอ เป็นรถยนต์บรรทุก ๔ ล้อ และ ๖ ล้อ ที่เรียกกันว่า “รถสองแถว” ใช้ในการเดินทางเข้าไปในตัวเมืองหรือตลาด
 
การประปา
     ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่าวนตำบลบ้านอิฐส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในรูปคณะกรรมการแล้วโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐบริหารจัดการ ได้ให้บริการกับประชาชน หมู่ที่ 1,2 และ 3 ตำบลบ้านรี หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านอิฐบางส่วนใช้ประปาของการประปา ส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทองเพื่อการอุปโภค และบริโภคซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองโดยทำการต่อขยายแนวเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้ามาในพื้นที่ตำบลบ้านอิฐด้วย กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐมีผู้ใช้น้ำจำนวน 1,997 ราย
              
การไฟฟ้า  
     ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ ใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง นอกจากนี้ตามถนนและซอยต่างๆ ภายในพื้นที่ได้จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะเพื่อประชาชนที่สัญจร ไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีอัตราการใช้ไฟฟ้าครบทุกหลังคาเรือน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
เลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3561-1901  โทรสาร : 0-3561-1902 อีเมล์ : admin@ban-it.go.th


www.ban-it.go.th