Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

จำนวนประชากร                             
     มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๗,๙๑๗ คน แยกเป็น เพศชาย ๓,๘๔๒ คน เพศหญิง ๔,๐๗๕ คน มีจำนวนครัวเรือน ๒,๖๘๗ ครัวเรือน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของประชากร ๕๓๓ คน/ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ตำบล จำนวนประชากร รวม จำนวนหลังคาเรือน
ชาย หญิง
1 โตงเตง บ้านอิฐ 166 189 355 93
2 โตงเตง บ้านอิฐ 295 296 591 181
3 น้ำผึ้ง บ้านอิฐ 302 343 645 248
4 น้ำผึ้ง บ้านอิฐ 560 581 1,141 424
5 น้ำผึ้ง บ้านอิฐ 408 422 830 406
6 บ้านอิฐ บ้านอิฐ 94 100 194 56
7 บ้านอิฐ บ้านอิฐ 104 120 224 50
8 บ้านอิฐ บ้านอิฐ 205 201 406 111
9 บ้านอิฐ บ้านอิฐ 217 208 425 106
10 บ้านอิฐ บ้านอิฐ 427 478 905 266
11 โตงเตง บ้านอิฐ 141 149 290 219
1 ท้ายตาล บ้านรี 164 164 328 83
2 บ้านรี บ้านรี 364 408 772 205
3 บ้านรี บ้านรี 263 307 570 171
4 ไผ่ล้อม บ้านรี 124 135 259 77
รวม 3,834 4,101 7,935 2,696

การศึกษา   
     โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
          1. โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านอิฐ
          2. โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านอิฐ
          3. โรงเรียนวัดบ้านอิฐ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านอิฐ
          4. โรงเรียนกระทุ่มราย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านรี

     โรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา) จำนวน 1 แห่ง
          1. โรงเรียนวัดรุ้ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านรี

     โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
          1. โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านอิฐ

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง 
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านอิฐ
          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านอิฐ
          3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านอิฐ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านอิฐ
          4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายตาล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านรี
          5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรุ้ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านรี
   
สถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน ๘ แห่ง
     ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ มีวัด จำนวน 8 แห่ง
          ๑. วัดอรัญญิกาวาส 
          ๒. วัดช้าง (ให้)  
          ๓. วัดมธุรสติยาราม  (วัดกุฎ) 
          ๔. วัดสุธาดล  
          ๕. วัดบ้านอิฐ  
          ๖. วัดไพรวัลย์  
          ๗. วัดกระทุ่มราย  
          ๘. วัดรุ้ง  
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านอิฐ
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านอิฐ 
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านอิฐ
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านอิฐ
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านอิฐ
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านอิฐ
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านรี
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านรี

ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
     ประเพณีและศาสนกิจที่สำคัญ ได้แก่
          ๑. ประเพณีลอยกระทงชักพระ เดือนพฤศจิกายน กิจกรรมโดยสังเขปจัดงานลอยกระทง จุดเทียนเล่นไฟ ร่วมกับงานของจังหวัดอ่างทอง
          ๒. ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน จัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรมการละเล่นแบบไทย ประกวดนางสงกรานต์ร่วมกับงานของจังหวัดอ่างทอง พิธีรดน้ำดำหัว ฯลฯ
          ๓. ประเพณีแห่เทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม กิจกรรมโดยสังเขป ทำบุญตักบาตร จัดขบวนแห่เทียนพรรษา ฯลฯ
 
สาธารณสุข
     ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒ แห่ง คือ
          ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรี ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านรี
          ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิฐ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านอิฐ
          ๓. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ๑๐๐%
    
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
     ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐมีที่ทำการตำรวจสายตรวจชุมชน ตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ หน่วยบริการทางหลวงหมายเลข ๓๒(ตำรวจทางหลวง) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านอิฐ และที่ป้อมจุดตรวจบริเวณในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านอิฐ
          -กลุ่มอาสาสมัครตำรวจชุมชนตำบลบ้านอิฐ
          -กลุ่มอาสาสมัครตำรวจชุมชนตำบลบ้านรี


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
เลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3567-2945  โทรสาร : 0-3567-2944 อีเมล์ : admin@ban-it.go.th


www.ban-it.go.th