Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลดำเนินงานกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป


สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีลักษณะอาคาร เป็นคอนกรีตชั้นเดียวยกพื้นสูง ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชีย เลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทอง ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๑๔.๘๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๘,๔๙๕ ไร่ องค์การบริหาร
       

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลเมืองอ่างทอง ตำบลตลาดกรวด ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ลักษณะภูมิประเทศ
     โดยทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมฝั่งคลองบางแก้ว ซึ่งไหลผ่านผ่ากลางระหว่างตำบลบ้านอิฐและตำบลบ้านรี มีถนนสายหลักทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ (ถนนสายเอเซียกรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ผ่านกลางพื้นที่ตำบลบ้านอิฐและตำบลบ้านรีทำให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5 (บางส่วน) และหมู่ที่ 10, 11  ตำบลบ้านอิฐ อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตก ของถนนทางหลวงหมายเลข 32 (กรุงเทพฯ-นครสวรรค์)ส่วนที่ 2 หมู่ที่ 5 (บางส่วน) หมู่ที่ 6,7,8,9 ตำบลบ้านอิฐ อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของถนนทางหลวงหมายเลข 32 และส่วนที่ 3 หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 ตำบลบ้านรี อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทางหลวงหมายเลข 32 (ฝั่งทิศใต้ของคลองบางแก้ว) พื้นที่อยู่ในเขตชลประทานสภาพพื้นที่จึงเหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ทำพืชผักสวนครัว
   
ลักษณะภูมิอากาศ
     ลักษณะภูมิอากาศอยู่ในเขตโซนร้อนแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู โดยได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ
          ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม  เป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมครั้งแรก มีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน
          ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม อยู่ในช่วงอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
          ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์  อยู่ในช่วงอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศแห้งแล้งและหนาวเย็น
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
เลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3561-1901  โทรสาร : 0-3561-1902 อีเมล์ : admin@ban-it.go.th


www.ban-it.go.th