Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 (14 ม.ค. 2560)  
ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2560 (29 ธ.ค. 2559)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่... (22 พ.ย. 2559)  
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ง (22 พ.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง อนุมัติแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประ... (22 พ.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ... (10 พ.ย. 2559)
การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี... (30 ก.ย. 2559)
การประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง งบประม... (30 ก.ย. 2559)
การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559 (30 ส.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง อนุมัติแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี... (11 เม.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแห... (31 มี.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยโพธิ์ล้อมตาล) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านอิฐ (29 ม.ค. 2559)
โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ หมู่ที่ 5 ตำบล... (29 ม.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยอ่างทองคำ) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านอิฐ (29 ม.ค. 2559)
โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านรี (29 ม.ค. 2559)
การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ... (15 ต.ค. 2558)
คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส สำหรับป... (24 มิ.ย. 2558)
การประชาสัมพันธ์การแก้ไขสัญญาจ้าง (22 พ.ค. 2558)
การมอบอำนาจของนายกให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (08 พ.ค. 2558)
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2557 (10 พ.ย. 2557)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอก... (21 ก.ค. 2560)  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเ... (13 ก.ค. 2560)  

โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย... (10 ก.ค. 2560)  

โครงการถวายเทียนพรรษาสืบส... (06 ก.ค. 2560)

คณะผู้บริหารองค์การบริหาร... (12 มิ.ย. 2560)

สืบทอดงานศิลป์อาชีพทำหัวโ... (15 พ.ค. 2560)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิ... (29 เม.ย. 2560)

การประชุมประชาคมเพื่อแสดง... (23 มี.ค. 2560)

การประชุมประชาคมเพื่อรับฟ... (21 มี.ค. 2560)

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วัน... (20 มี.ค. 2560)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (16 ม.ค. 2560)

การจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่... (22 พ.ย. 2559)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ... (15 ส.ค. 2559)

โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย... (15 ก.ค. 2559)

โครงการถวายเทียนพรรษาสืบส... (14 ก.ค. 2559)

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษ... (09 มิ.ย. 2559)

โครงการรณรงค์และป้องกันโร... (03 พ.ค. 2559)

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอา... (18 เม.ย. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (31 มี.ค. 2559)

ประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบล... (25 มี.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านอิฐ ม.8 ต.บ้... (22 ส.ค. 2560)  
การประชาสัมพันธ์โครงการถมดินพร้อมลงลูกรัง ม.1 ต.บ้านอิฐ (22 ส.ค. 2560)  
การประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง (บ้านนายสมพงษ์ อ่ำประเสริฐ) ม.2 ... (22 ส.ค. 2560)  
การประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านอาจารย์เสมอแข) ม.2 ... (22 ส.ค. 2560)
การประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางสำเนา โพธิสุวรรณ... (22 ส.ค. 2560)
การประชาสัมพันธ์โครงการขุดเจาะวางท่อระบายน้ำหรือรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านโดยวางท่... (22 ส.ค. 2560)
การประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านโดยวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.1... (22 ส.ค. 2560)
การประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บึงอ้อ) ม.4 เชื่อมต่อ ม.5 ... (22 ส.ค. 2560)
การประชาสัมพันธ์โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.8 ต.บ้านอิฐ (22 ส.ค. 2560)
การประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านโดยวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.5... (22 ส.ค. 2560)
การประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในตำบล ม.10 ต.บ้านอิฐ (22 ส.ค. 2560)
การประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อระบายน้ำถนนธรรมโรจน์กิจจา ม.10 ต.บ้านอิฐ (22 ส.ค. 2560)
การประชาสัมพันธ์ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง อาหารเสริม(นม... (30 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (08 มิ.ย. 2560)
การประชาสัมพันธ์ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง อาหารเสริม(นม... (15 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมท... (07 เม.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.(ซอยโพธิ์ล้อมตาล5) (30 มี.ค. 2560)
การประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหม... (21 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.(จากคลองชลประทาน-บ้านผญ.อารี... (28 ก.พ. 2560)
การจัดสรรราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (17 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
เลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3567-2945  โทรสาร : 0-3567-2944 อีเมล์ : admin@ban-it.go.th


www.ban-it.go.th